Currently TXing
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
63 % 2.1 % 27 days, 19 hrs, 38 mins, 50 s 24 days, 12 hrs, 28 mins, 30 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/xvda1 /
6%
176.31 GB 10.54 GB 196.87 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Denver) Callsign
2021-05-09 15:59:30XLX72Ø
2021-05-09 15:59:30AB7II
2021-05-09 15:59:30KDØYD
2021-05-09 15:59:30K5LOL
2021-05-09 15:59:30NØGRY
2021-05-09 15:59:30NØFAK
2021-05-09 15:59:30KI5IWB
2021-05-09 15:59:30KEØDC
2021-05-09 15:59:30N5SN-TUCSN
2021-05-09 15:59:30WDØAJG
2021-05-09 15:59:30NM1X
2021-05-09 15:59:30AD5RB
2021-05-09 15:59:30ACØF
2021-05-09 15:59:30NNØG
Last Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-05-09 15:50:16KEØPDUALL XLX72Ø 4
2021-05-09 14:55:00KØPRAALL XLX72Ø 0
2021-05-09 14:54:59N8ZTAALL N8ZTA 0
2021-05-09 14:35:04YU2DVDALL YUØUPI 1
2021-05-09 11:18:56N2SRKALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:22:58KAØMRALL XLX72Ø 1
2021-05-09 09:22:53KEØDCALL KEØDC 4
2021-05-09 06:38:19NØKKYALL XLX72Ø 10
2021-05-09 06:37:01KD8SCV*****E50dZ KD8SCV 10
2021-05-09 02:29:37VE3XIDALL VE3XID 4
2021-05-08 21:07:2931Ø493ØALL XLX72Ø 0
2021-05-08 18:52:00NØADALL XLX72Ø 1
Todays Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-05-09 15:50:16KEØPDUALL XLX72Ø 4
2021-05-09 14:55:00KØPRAALL XLX72Ø 0
2021-05-09 14:54:59N8ZTAALL N8ZTA 0
2021-05-09 14:35:04YU2DVDALL YUØUPI 1
2021-05-09 14:33:49YU2DVDALL YUØUPI 0
2021-05-09 12:58:56KØPRAALL XLX72Ø 2
2021-05-09 12:53:22YU2DVDALL YUØUPI 1
2021-05-09 12:53:16YU2DVDALL YUØUPI 1
2021-05-09 12:49:59YU2DVDALL YUØUPI 0
2021-05-09 11:18:56N2SRKALL XLX72Ø 0
2021-05-09 11:18:54N8ZTAALL N8ZTA 1
2021-05-09 10:14:58N2SRKALL XLX72Ø 1
2021-05-09 10:12:43N2SRKALL XLX72Ø 2
2021-05-09 09:23:17N2SRKALL XLX72Ø 2
2021-05-09 09:22:58KAØMRALL XLX72Ø 1
2021-05-09 09:22:53KEØDCALL KEØDC 4
2021-05-09 09:22:37KAØMRALL XLX72Ø 11
2021-05-09 09:22:33KAØMRALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:22:19KEØDCALL KEØDC 13
2021-05-09 09:21:42KAØMRALL XLX72Ø 32
2021-05-09 09:21:39KAØMRALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:21:20KEØDCALL KEØDC 18
2021-05-09 09:20:56KAØMRALL XLX72Ø 17
2021-05-09 09:20:52KAØMRALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:20:24KEØDCALL KEØDC 27
2021-05-09 09:20:08KAØMRALL XLX72Ø 12
2021-05-09 09:19:17KAØMRALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:19:09KEØDCALL KEØDC 7
2021-05-09 09:18:55KAØMRALL XLX72Ø 11
2021-05-09 09:18:51KAØMRALL XLX72Ø 1
2021-05-09 09:18:40KEØDCALL KEØDC 10
2021-05-09 09:18:29KAØMRALL XLX72Ø 6
2021-05-09 09:18:15KAØMRALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:18:09KEØDCALL KEØDC 5
2021-05-09 09:17:57KAØMRALL XLX72Ø 9
2021-05-09 09:17:55KØPRAALL XLX72Ø 0
2021-05-09 09:17:50KEØDCALL KEØDC 4
2021-05-09 09:17:38KØPRAALL XLX72Ø 9
2021-05-09 09:17:21KAØMRALL XLX72Ø 8
2021-05-09 09:17:14KØPRAALL XLX72Ø 2
2021-05-09 09:16:53KAØMRALL XLX72Ø 16
2021-05-09 09:16:45KØPRAALL XLX72Ø 8
2021-05-09 09:16:28KAØMRALL XLX72Ø 9
2021-05-09 09:05:17N2SRKALL XLX72Ø 2
2021-05-09 08:58:02N2SRKALL XLX72Ø 1
2021-05-09 07:58:53KØPRAALL XLX72Ø 2
2021-05-09 07:30:38YU2DVDALL YUØUPI 2
2021-05-09 07:14:48YU2DVDALL YUØUPI 5
2021-05-09 07:13:45YU2DVDALL YUØUPI 0
2021-05-09 06:38:19NØKKYALL XLX72Ø 10
2021-05-09 06:37:01KD8SCV*****E50dZ KD8SCV 10
2021-05-09 02:58:50KØPRAALL XLX72Ø 2
2021-05-09 02:29:42N2SRKALL XLX72Ø 1
2021-05-09 02:29:37VE3XIDALL VE3XID 4
2021-05-09 02:29:11N2SRKALL XLX72Ø 0
2021-05-09 02:29:06VE3XIDALL VE3XID 4
2021-05-08 22:31:22N2SRKALL XLX72Ø 1
2021-05-08 21:58:48KØPRAALL XLX72Ø 1
2021-05-08 21:07:2931Ø493ØALL XLX72Ø 0
2021-05-08 21:06:3031Ø493ØALL XLX72Ø 1
2021-05-08 21:06:2231Ø493ØALL XLX72Ø 0
2021-05-08 19:47:05N2SRKALL XLX72Ø 1
2021-05-08 18:52:00NØADALL XLX72Ø 1
Alltime Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway
2021-05-09 15:50:16KEØPDUALL XLX72Ø
2021-05-09 14:55:00KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 14:54:59N8ZTAALL N8ZTA
2021-05-09 14:35:04YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 14:33:49YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 12:58:56KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 12:53:22YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 12:53:16YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 12:49:59YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 11:18:56N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 11:18:54N8ZTAALL N8ZTA
2021-05-09 10:14:58N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 10:12:43N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 09:23:17N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 09:22:58KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:22:53KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:22:37KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:22:33KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:22:19KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:21:42KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:21:39KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:21:20KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:20:56KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:20:52KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:20:24KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:20:08KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:19:17KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:19:09KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:18:55KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:18:51KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:18:40KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:18:29KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:18:15KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:18:09KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:17:57KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:17:55KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 09:17:50KEØDCALL KEØDC
2021-05-09 09:17:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 09:17:21KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:17:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 09:16:53KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:16:45KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 09:16:28KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-09 09:05:17N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 08:58:02N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 07:58:53KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 07:30:38YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 07:14:48YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 07:13:45YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-09 06:38:19NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-09 06:37:01KD8SCV*****E50dZ KD8SCV
2021-05-09 02:58:50KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-09 02:29:42N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 02:29:37VE3XIDALL VE3XID
2021-05-09 02:29:11N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-09 02:29:06VE3XIDALL VE3XID
2021-05-08 22:31:22N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-08 21:58:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 21:07:2931Ø493ØALL XLX72Ø
2021-05-08 21:06:3031Ø493ØALL XLX72Ø
2021-05-08 21:06:2231Ø493ØALL XLX72Ø
2021-05-08 19:47:05N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-08 18:52:00NØADALL XLX72Ø
2021-05-08 17:58:59NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-08 17:58:21NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-08 17:09:43NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-08 17:07:53NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-08 16:58:44KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 16:07:16WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-08 16:07:10VE3XIDALL VE3XID
2021-05-08 16:06:54WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-08 16:06:43VE3XIDALL VE3XID
2021-05-08 16:06:20WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-08 16:06:14VE3XIDALL VE3XID
2021-05-08 13:06:33WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-08 13:06:27YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 13:06:18YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 12:24:33YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 12:22:40WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-08 12:22:33YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 12:21:32YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 12:20:45YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 12:18:00WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-08 11:58:41KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 11:58:24YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 11:53:57KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 11:53:50YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 11:46:44YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 11:33:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 11:11:26KØGWRALL XLX72Ø
2021-05-08 11:02:24AI4FRALL XLX72Ø
2021-05-08 10:44:47KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 10:03:03KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 10:03:02YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 09:57:50YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 09:38:01YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 09:37:56YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 09:37:23KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 09:37:15YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 09:36:31KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 09:36:24YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 09:36:16YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-08 08:13:03AI4FRALL AI4FR
2021-05-08 05:44:44KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-08 00:44:42KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 22:01:31KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 22:01:29NM1XALL NM1X
2021-05-07 20:00:09KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 20:00:08KO4AONALL W4UAV
2021-05-07 19:44:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 18:37:34KB4SMKALL XLX72Ø
2021-05-07 15:27:59KB4SMKALL XLX72Ø
2021-05-07 14:44:35KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 14:14:17WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-07 14:13:43WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-07 12:36:56WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-07 12:22:55KJ5VXALL KJ5VX
2021-05-07 09:44:32KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 09:06:08KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 08:47:54KX3DXALL XLX72Ø
2021-05-07 07:49:35N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-07 04:44:29KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 01:56:52KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 01:56:47KE4WML*****H5DWU NØKKY
2021-05-07 01:33:02KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 01:26:00WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-07 01:25:59NM1XALL NM1X
2021-05-07 01:25:31WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-07 01:25:30NM1XALL NM1X
2021-05-07 00:28:28WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-07 00:27:37KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 00:27:35KC3NIHALL NØKKY
2021-05-07 00:26:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 00:26:46KC3NIHALL NØKKY
2021-05-07 00:26:15KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 00:26:13KC3NIHALL NØKKY
2021-05-07 00:25:34KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-07 00:25:32KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 22:52:45KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 22:52:38K5KMY*****F0DTT NØKKY
2021-05-06 22:52:27KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 22:52:26K5KMY********** NØKKY
2021-05-06 21:58:58KF5YNN********** NØKKY
2021-05-06 21:11:08KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 21:10:57KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 21:10:25KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 21:10:23KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 21:08:46KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 21:08:39KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 21:08:06KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 21:08:04KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 21:00:34KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 21:00:31KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 20:59:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 20:59:21KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 20:58:21KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 20:58:18KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 20:48:21KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 20:48:20VE6FG*****EAfqY NØKKY
2021-05-06 20:32:58WDØAJGALL XLX72Ø
2021-05-06 19:56:37NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:56:33KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:56:11NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:55:33KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:54:25NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:54:14KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:53:51NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:53:28KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:52:28NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:52:16KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:51:55NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:51:49KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:51:33N4NRALL NØKKY
2021-05-06 19:51:25NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:51:23KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:47:14NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:47:03KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:17:12AE6TVALL NØKKY
2021-05-06 19:16:47NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:16:45KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:16:09NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:16:06KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:15:29NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 19:15:26KC3NIHALL NØKKY
2021-05-06 19:12:55AI4FRALL AI4FR
2021-05-06 18:44:37NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:44:35W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:35:50NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:35:47N8URX*****H5000 NØKKY
2021-05-06 18:35:43N8URX*****H5000 NØKKY
2021-05-06 18:35:15NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:35:10NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 18:34:45NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:34:44NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 18:32:12NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:32:05W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:31:50NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:31:47W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:28:21NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:28:12W5GIF-BILL********** NØKKY
2021-05-06 18:25:35NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:24:49KJ4UUY*****E5iHu NØKKY
2021-05-06 18:24:44NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:24:38KJ4UUY*****E5iHu NØKKY
2021-05-06 18:24:03NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:23:02KJ4UUY*****E5iHu NØKKY
2021-05-06 18:22:42NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:22:27KJ4UUY*****E5iHu NØKKY
2021-05-06 18:12:26NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:12:20W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:10:43NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:09:28W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:06:43NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:06:11W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:05:21W5GIF-BILL********** NØKKY
2021-05-06 18:02:11NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:01:20W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 18:00:53NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 18:00:43W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 17:52:56NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 17:52:50W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 17:52:24NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 17:51:51W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 17:51:34NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 17:51:24W5GIF-BILL*****FA350 NØKKY
2021-05-06 17:09:35NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 17:09:34NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 16:53:56NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 16:53:53NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 16:53:44NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 16:53:43NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 16:50:34NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 16:50:33NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 16:49:42NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 16:49:39NØKKY*****E52CL NØKKY
2021-05-06 16:46:06NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 15:32:56KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 13:43:17KB4SMKALL XLX72Ø
2021-05-06 13:35:263168273ALL XLX72Ø
2021-05-06 13:35:183168273ALL XLX72Ø
2021-05-06 12:56:23AI4FRALL XLX72Ø
2021-05-06 12:52:42AC5SALL XLX72Ø
2021-05-06 12:49:07NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:48:12WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:47:50NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:47:26WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:47:14NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:47:03WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:46:48NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:45:54WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:45:32NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:45:02WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:44:32NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:44:06WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:43:52NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:43:39WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 12:42:42AC5SALL XLX72Ø
2021-05-06 12:42:20NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:41:34AC5SALL XLX72Ø
2021-05-06 12:41:03NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:40:31AC5SALL XLX72Ø
2021-05-06 12:40:07NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 12:39:44AC5SALL XLX72Ø
2021-05-06 12:39:35NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-06 10:32:52KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 09:27:14N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-06 08:31:22AI4FRALL XLX72Ø
2021-05-06 05:32:49KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-06 00:49:17WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-06 00:32:46KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 21:07:13N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 20:55:11N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 20:51:49NØADALL XLX72Ø
2021-05-05 20:14:58KEØDCALL KEØDC
2021-05-05 19:32:42KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 19:04:19N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 18:36:07N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 18:35:56N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 18:33:12KEØDCALL XLX72Ø
2021-05-05 17:42:21AI4FRALL AI4FR
2021-05-05 17:32:57N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 17:24:03N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 17:22:33N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 17:20:34N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:50KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:49KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:26KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:25KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:51:02KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:50:57KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:58KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:47KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:18KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:17KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:16KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:15KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:13KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:10KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:09KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:46:03KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:44:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 16:41:32KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 16:40:54KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 14:32:39KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 14:15:12KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 14:15:09KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 14:15:07KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 14:15:05KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 14:15:04KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 14:15:01KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 13:37:5231Ø493ØALL XLX72Ø
2021-05-05 13:37:3831Ø493ØALL XLX72Ø
2021-05-05 13:37:2331Ø493ØALL XLX72Ø
2021-05-05 13:27:43AC5SALL XLX72Ø
2021-05-05 13:27:40WB3KXLALL WB3KXL
2021-05-05 13:27:33AC5SALL XLX72Ø
2021-05-05 13:27:32WB3KXLALL WB3KXL
2021-05-05 13:27:32WB3KXLALL WB3KXL
2021-05-05 13:27:30WB3KXLALL WB3KXL
2021-05-05 12:53:39AC5SALL XLX72Ø
2021-05-05 12:43:38YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-05 12:41:20YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-05 11:58:20KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 11:49:24KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 11:48:15KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 11:47:57KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 11:47:36KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 11:47:20KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 10:43:23KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 10:43:19KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 10:43:16KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 10:43:16KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 09:32:36KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 08:56:30KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 08:55:51KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 06:33:22KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-05 04:32:33KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-05 00:49:19KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 21:11:15KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-04 21:10:31KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-04 21:09:25KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-04 21:09:08KAØMRALL XLX72Ø
2021-05-04 19:49:16KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:49:13KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:40:04KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:40:02KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:39:23KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:39:17K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:39:13KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:39:09KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:39:06KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:38:00K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:37:51KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:37:40KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:37:34KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:37:33K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:37:28KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:36:33K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:36:28KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:36:05KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:36:04KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:35:28K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:35:21KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:35:18KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:35:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:34:19K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:34:16KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:33:58KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:33:55KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:33:10K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:33:07KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:33:04KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:33:02KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:32:59K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:32:56KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:32:51KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:32:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:32:36K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:32:14KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:32:06K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:32:05K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:31:56KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:31:47K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:31:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:31:36KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:31:34KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:31:04K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:30:58KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:30:53KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:30:52KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:30:27K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:30:17KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:30:05KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:30:02KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:28:54K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:28:45KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:28:25KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:28:22KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:28:17K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:28:07KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:27:49KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:27:42KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:26:41K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:26:37KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:26:31KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:26:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:25:25K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:25:18KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:25:02KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:25:01KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:24:45K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:24:39KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:24:36KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:24:35KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:24:26KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:24:20KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:23:43K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:23:37KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:23:25KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:23:15K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:23:10KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:22:58KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:22:45K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:22:32KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:22:26KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:22:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:22:18K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:22:12KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:22:01KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:21:58KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:21:27K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:21:20KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:21:06KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:21:03KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:20:38K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:20:27KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:20:17KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:20:03K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:19:57KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:19:54KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:19:52KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:19:46K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:19:40KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:19:35KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:19:26KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:18:42K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:18:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:18:34KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:18:29KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:18:02K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:17:53KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:17:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:17:41K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:17:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:17:33KI5IWBALL KI5IWB
2021-05-04 14:17:27KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 14:17:21K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:15:25K5LOLALL K5LOL
2021-05-04 14:08:04YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 14:06:14YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 11:33:20YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:44:26YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:43:35YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:42:42YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:42:39YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:42:33KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 10:42:32YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:41:45YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 10:41:40YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 09:49:09KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 09:37:21NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-04 09:37:08NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-04 08:50:23KE8QEHALL KE8QEH
2021-05-04 08:49:30KE8QEHALL KE8QEH
2021-05-04 06:55:06YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:54:46WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:54:45YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:54:11YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:44:41YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:44:31YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:44:29WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:44:28YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:44:19YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:44:16WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:44:05YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:57YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:55WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:43:47YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:37YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:35WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:43:28YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:23YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:20WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:43:16YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:43:14WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:43:13YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:41:17WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:41:16YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:38:37WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:38:36YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:38:33YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:36:47YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:36:35YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:11:43WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:09:13YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:08:56YT1NCALL YUØUPI
2021-05-04 06:08:47WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-04 06:08:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:08:14YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:08:11KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:08:10YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:08:08KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:08:07YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:07:21KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:07:20YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:06:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:06:47YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:06:43KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:06:42YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 06:06:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 06:06:13YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 05:56:26YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 05:55:57KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 05:55:56YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 05:55:54KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 05:55:53YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 05:55:51KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 05:55:50YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 05:55:47KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 05:55:46YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 05:18:36KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 04:28:00YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:27:59YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:25:11YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:25:10YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:24:53YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:24:52YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:24:37YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:24:36YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:24:36YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:24:34YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:24:33YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:24:28YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:24:27YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:19:05YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:19:04YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:19:01YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 04:18:56YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 04:18:50YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 01:44:16YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 01:43:53YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 01:43:51YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 01:43:49YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 01:43:47YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 01:39:01YU2DVDALL XLX72Ø
2021-05-04 01:38:59YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 01:17:50KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-04 01:17:45YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 01:17:18YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-04 00:18:33KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-03 21:12:46318Ø178ALL XLX72Ø
2021-05-03 21:08:27317931ØALL XLX72Ø
2021-05-03 21:06:26WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 21:05:40WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 21:03:49WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 21:02:37WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 21:01:33WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 21:00:24WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:59:37NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:59:25WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:59:18NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:58:123165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-03 20:57:18WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:56:59WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:55:59KEØDCALL KEØDC
2021-05-03 20:55:20WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:54:40NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:54:30NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:53:49WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:52:01AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 20:51:31WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:50:51WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:49:38WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:48:15N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-03 20:47:32WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:47:163165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-03 20:47:073165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-03 20:45:50WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:45:24KC8IALL XLX72Ø
2021-05-03 20:45:01WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:44:39WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:43:51WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:43:10WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:41:57WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:41:13KØKVAALL XLX72Ø
2021-05-03 20:40:51WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:40:023179Ø79ALL XLX72Ø
2021-05-03 20:39:27WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:38:30WDØCIVALL XLX72Ø
2021-05-03 20:38:26WDØCIVALL XLX72Ø
2021-05-03 20:37:34WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:36:59N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-03 20:36:21N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-03 20:35:26N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-03 20:34:44WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:33:35WØCFIALL XLX72Ø
2021-05-03 20:33:05WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:31:42NØKEGALL XLX72Ø
2021-05-03 20:30:58WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:30:47WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:30:39NØFAK*****F0a2F NØFAK
2021-05-03 20:30:09WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:29:54KC8IALL XLX72Ø
2021-05-03 20:29:44NØFAK*****F0a2F NØFAK
2021-05-03 20:29:25WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:29:14NØFAK*****F0a2F NØFAK
2021-05-03 20:28:00WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:27:353179Ø79ALL XLX72Ø
2021-05-03 20:26:33WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:26:19WDØCIVALL XLX72Ø
2021-05-03 20:25:58N4SJWALL XLX72Ø
2021-05-03 20:25:45WØCFIALL XLX72Ø
2021-05-03 20:25:42WØCFIALL XLX72Ø
2021-05-03 20:25:00WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:24:42WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:24:21NØKEGALL XLX72Ø
2021-05-03 20:23:52WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:22:32WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:22:19WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:20:25KEØDCALL KEØDC
2021-05-03 20:19:29WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:18:53NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:18:33WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:16:31AE2LALL XLX72Ø
2021-05-03 20:15:57WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:14:41N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-03 20:12:57N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-03 20:11:09N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-03 20:10:50WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:10:33WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:10:26NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:09:59NØADALL XLX72Ø
2021-05-03 20:09:35WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:09:07AE2LALL XLX72Ø
2021-05-03 20:08:57N2SRKALL XLX72Ø
2021-05-03 20:07:17WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:06:59AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 20:06:43WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:06:16WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:05:54WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:05:32AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 20:04:55WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:04:52AB4BAALL XLX72Ø
2021-05-03 20:04:22WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:03:57WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:03:19WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:01:59AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 20:01:46WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 20:01:36NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 19:57:45WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 19:56:54NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 19:56:26WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 19:54:40318Ø178ALL XLX72Ø
2021-05-03 19:18:28KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-03 18:23:05318Ø178ALL XLX72Ø
2021-05-03 18:02:11WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 18:00:59WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 18:00:51WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 18:00:46KEØDCALL KEØDC
2021-05-03 18:00:34WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 18:00:26WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 18:00:23KEØDCALL KEØDC
2021-05-03 18:00:10WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 17:58:40N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-03 17:46:073172378ALL XLX72Ø
2021-05-03 17:40:08KFØAPMALL KFØAPM
2021-05-03 17:40:08NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:40:06KFØAPMALL KFØAPM
2021-05-03 17:38:54NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:38:52KFØAPMALL KFØAPM
2021-05-03 17:37:16NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:37:14KFØAPMALL KFØAPM
2021-05-03 17:36:56KFØAPMALL KFØAPM
2021-05-03 17:30:05NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:29:52318Ø178ALL XLX72Ø
2021-05-03 17:22:58NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:19:08NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:19:05KEØDCALL KEØDC
2021-05-03 17:18:42NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 17:18:37KEØDCALL KEØDC
2021-05-03 16:46:13NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 16:33:16NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 16:11:54NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 15:41:39KX3DXALL XLX72Ø
2021-05-03 15:23:14AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 15:23:07AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 15:09:21317931ØALL XLX72Ø
2021-05-03 14:18:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-03 13:53:57WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:53:24AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:52:14WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:51:14AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:50:05WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:49:25AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:49:07WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:48:19AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:47:14WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:46:51AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:46:24WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:46:07AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:45:47WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:45:36AC5SALL XLX72Ø
2021-05-03 13:45:12WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 13:05:46YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:55:28NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:55:12YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:55:11NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:54:55VE3XIDALL VE3XID
2021-05-03 12:54:53NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:54:36YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:54:35NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:53:52VE3XIDALL VE3XID
2021-05-03 12:53:50NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:53:27YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:53:23NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:53:06VE3XIDALL VE3XID
2021-05-03 12:53:03NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:52:41YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:52:40NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:52:17VE3XIDALL VE3XID
2021-05-03 12:52:11NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:52:06YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:51:57NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:51:51VE3XIDALL VE3XID
2021-05-03 12:29:54YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:19:42YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:19:09NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 12:19:08YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 12:17:31YU2DVDALL YUØUPI
2021-05-03 11:56:42NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 11:39:13NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-03 11:35:51WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-03 10:32:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-03 10:31:58KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-03 09:18:21KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-03 04:18:17KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 23:18:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 21:25:20HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 21:25:16KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 21:24:52HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 21:24:47KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 20:05:35HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 20:05:34WØSUN*****H5N7N WØSUN
2021-05-02 19:42:56HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:42:53KEØMC*****EAAV6 KEØMC
2021-05-02 19:42:36HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:42:32KEØMC*****EAAV6 KEØMC
2021-05-02 19:34:41WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 19:32:46HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:32:42HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:31:18WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 19:29:32HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:29:30HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:28:03WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 19:26:42HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:26:39HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:26:20WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 19:25:57HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 19:12:19KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 19:12:12WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 19:11:30KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 19:11:12WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 18:18:09KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 18:07:08HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 18:06:18HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 18:05:44HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-02 17:51:37AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:50:31AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:45:51AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:40:22AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:30:02AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:25:22AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:25:21WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 17:25:14WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 17:04:39AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:00:54AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:00:42AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 17:00:21AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:55:13AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:52:59AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:46:12AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:46:07AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:45:21AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:45:11AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:43:03AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 16:40:40AAØKALL XLX72Ø
2021-05-02 15:44:13VE8CKALL XLX72Ø
2021-05-02 14:44:59KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:44:54KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:44:50KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:44:03WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:43:54KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:43:02KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:42:57KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:42:06WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:41:59KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:41:42KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:41:34KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:40:43WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:40:10WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:39:35KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:39:02WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:38:53KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:38:10KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:38:05KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:37:22WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:37:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:36:49KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:36:37KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:36:18WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:36:12KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:36:06KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:36:01KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:35:35WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:35:30KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:35:21KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:35:16KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:34:21WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:34:15KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:33:12KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:33:08KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:32:38WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:32:31KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:31:43KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:31:22WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:31:13KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:30:38KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:30:31KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:30:13WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:30:06KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:28:44KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:28:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:27:41WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:27:37KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:27:18KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:27:14KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:26:31WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:26:23KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:25:52KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:25:47KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:24:53WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:24:45KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:24:30KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:24:25KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:24:01WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:23:55KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:23:36KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:23:32KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:23:19WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:23:07KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:23:05WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:23:04KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:22:55WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 14:22:39KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:22:34KEØDCALL KEØDC
2021-05-02 14:22:24KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 14:22:18WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 13:36:02KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 13:36:00NM1XALL NM1X
2021-05-02 13:22:08KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 13:22:06NM1XALL NM1X
2021-05-02 13:18:06KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 12:58:35NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-02 12:58:34WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 12:55:12WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-02 11:46:23NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-02 11:31:50NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-02 10:58:23NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-02 09:44:52N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-02 09:44:01WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 09:42:14N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-02 09:40:39WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 09:39:42N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-02 09:39:21WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 09:39:01N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-02 09:38:40WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 09:38:29N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-02 09:38:11WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 09:37:37N1DZRALL XLX72Ø
2021-05-02 09:26:53WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 09:16:19WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-02 08:18:03KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 03:17:59KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 01:58:513165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-02 01:58:463165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-02 00:56:183165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-02 00:55:253165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-02 00:54:163165Ø21ALL XLX72Ø
2021-05-02 00:53:42KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-02 00:53:41KØWAVALL KØWAV
2021-05-01 22:17:56KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-01 17:48:50NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-01 17:17:53KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-01 16:43:09NØKKYALL XLX72Ø
2021-05-01 15:47:27WØMUDALL XLX72Ø
2021-05-01 14:48:44KI5OOEALL KI5OOE
2021-05-01 14:46:06KI5OOEALL KI5OOE
2021-05-01 14:45:02KI5OOEALL KI5OOE
2021-05-01 14:38:58HL2IPBALL XLX72Ø
2021-05-01 12:17:49KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-01 12:12:56WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-05-01 12:01:23KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-01 08:22:59KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-01 07:49:24KB4SMKALL XLX72Ø
2021-05-01 05:55:36WØSUNALL XLX72Ø
2021-05-01 03:22:56KØPRAALL XLX72Ø
2021-05-01 01:05:37KB4SMKALL XLX72Ø
2021-04-30 23:51:46WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 23:46:43KB4SMKALL XLX72Ø
2021-04-30 23:32:42KB4SMKALL XLX72Ø
2021-04-30 23:22:573165Ø21ALL XLX72Ø
2021-04-30 23:22:493165Ø21ALL XLX72Ø
2021-04-30 22:22:52KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-30 20:56:02KEØDCALL XLX72Ø
2021-04-30 20:56:00VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 20:55:57VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 20:55:57KEØDCALL XLX72Ø
2021-04-30 20:55:56VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 20:55:42KEØDCALL XLX72Ø
2021-04-30 20:55:40VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 20:54:35KEØDCALL XLX72Ø
2021-04-30 20:54:33VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 20:36:56VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 20:32:15KEØDCALL XLX72Ø
2021-04-30 19:28:42NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:59:06NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:58:41NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:58:15NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:57:59NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:57:40NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:56:53N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:56:27NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:56:05NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:55:33N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:55:14NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:55:00N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:54:18NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:54:04N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:53:32NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:53:06NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:52:37N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:52:06NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:51:47N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:51:35NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:50:54N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:50:17NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:50:03N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:49:44NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:49:30NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:48:49NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:48:33NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:48:29NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:47:33NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:47:14NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:46:55NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:46:41N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:46:36NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:46:21N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:46:06NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:45:56NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:45:46N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:44:55NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:44:44NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:43:29NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:43:16N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:43:10NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 17:42:32N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:42:18NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:41:50N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:41:20NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:40:51N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:40:34NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:40:14N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:40:06NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:39:58N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:39:37NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:39:09N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:38:58NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:38:49N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:38:30N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:38:23NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:38:11N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:37:53NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:37:28N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:37:15NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:36:51N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:36:40NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:36:28N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:36:24N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-30 17:36:17NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-30 17:22:48KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-30 16:11:57NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 16:11:54NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 16:11:49NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:31:57NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:30:58WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:30:21NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:30:02NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:28:56WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:28:24NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:28:05NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:27:34WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:27:27NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:27:20WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:27:09NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:26:40NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:26:29NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:26:09NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:25:56WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:25:45NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-30 15:25:25NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:25:14WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:25:00NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 15:24:49WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 15:24:34NØADALL XLX72Ø
2021-04-30 14:09:36WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 12:22:45KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-30 10:11:18KB4SMKALL XLX72Ø
2021-04-30 09:40:45VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:40:41WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:39:18WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:39:113173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:37:23VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:37:193173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:36:46WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:36:313173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:36:09VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:36:053173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:35:21WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:35:093173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:33:20VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:32:36WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:32:13WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:31:24WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:31:103173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:30:20VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:30:153173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:29:13WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:28:56VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:28:19VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:28:13WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:27:37WØSUNALL WØSUN
2021-04-30 09:27:20WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 09:26:41VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:26:32WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 09:26:24VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:25:52VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 09:25:37WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-30 09:25:053173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 09:25:00VE3XIDALL VE3XID
2021-04-30 07:38:333173Ø3ØALL XLX72Ø
2021-04-30 07:22:41KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-30 02:22:38KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 22:59:453179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-29 21:45:27KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 21:45:24N9NJSALL N9NJS
2021-04-29 21:44:55KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 21:44:53N9NJSALL N9NJS
2021-04-29 21:44:46KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 21:44:44N9NJSALL N9NJS
2021-04-29 21:44:32KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 21:44:31N9NJSALL N9NJS
2021-04-29 21:44:26KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 21:44:25N9NJSALL N9NJS
2021-04-29 21:22:35KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 18:42:51KØTNGALL XLX72Ø
2021-04-29 18:42:33KØTNGALL XLX72Ø
2021-04-29 18:42:14NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-29 18:41:41NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-29 18:41:40WDØAJGALL WDØAJG
2021-04-29 18:40:38NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-29 16:22:31KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 15:23:27KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 15:23:21WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-29 14:16:30KC7DRBALL KC7DRB
2021-04-29 13:37:52KC7DRBALL KC7DRB
2021-04-29 13:37:35KC7DRBALL KC7DRB
2021-04-29 11:22:28KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 10:35:27WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-29 10:17:23WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-29 10:17:16WØSUNALL WØSUN
2021-04-29 09:12:19WØSUNALL XLX72Ø
2021-04-29 08:43:41NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-29 08:43:38NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-29 06:22:25KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-29 01:22:22KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 23:20:15NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 23:20:12WØSUN*****H5N7N WØSUN
2021-04-28 21:58:46NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:58:42KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 21:58:40NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:58:08WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:57:44NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:57:33NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:57:17WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:57:02NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:56:57NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:56:30WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:56:10NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:56:04NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:55:55WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:55:31NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:55:26NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:55:13WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:54:25NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:54:16NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:54:09WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:53:59NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:53:51NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:53:47KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 21:53:44NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:53:41WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 21:53:33NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:52:45NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:52:38NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 21:52:34KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 21:52:19NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 20:58:56KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:58:54KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:58:53WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:47:52KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:47:49KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:47:46KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:47:42WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:47:29KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:47:11WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:47:08KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:46:26KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:46:22KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:46:01WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:45:57KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:45:35KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:45:29KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:45:19WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:45:15KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:44:55KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:44:47KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:44:41WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:39:26KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:39:24WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:27:00KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:26:56WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:26:53KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:26:49WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:25:54KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:25:50WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 20:22:19KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 20:16:23N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 20:16:14KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:16:08N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 20:16:05N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 20:15:57KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:15:42N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 20:15:39N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 20:15:26KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:15:19N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 20:15:153166571ALL XLX72Ø
2021-04-28 20:15:10KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 20:02:313166571ALL XLX72Ø
2021-04-28 20:01:263165Ø21ALL XLX72Ø
2021-04-28 19:23:123179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-28 19:13:023179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-28 19:11:373179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-28 19:10:323179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-28 19:00:033179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-28 18:42:21KEØDCALL XLX72Ø
2021-04-28 18:06:42KØTNGALL XLX72Ø
2021-04-28 18:06:28NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 18:06:02NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 17:46:32N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:46:27N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:45:48WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:45:10N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:45:03N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:43:54WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:43:20N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:43:13N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:42:20WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:41:47N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:41:42N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:41:13WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:40:53N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:40:47NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:40:30WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:40:18NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:40:09N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:39:37WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:39:22N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:39:13NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:38:58N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:38:49NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:38:33N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:38:21NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:37:48N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:37:42NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:37:29WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:37:09NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:37:03N4SJWALL XLX72Ø
2021-04-28 17:36:49NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:36:38WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:36:26NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:36:19NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:36:08WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:36:01NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:35:56NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:35:49WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:35:35NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:35:28NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:35:22WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 17:35:10NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:34:04NØKEGALL XLX72Ø
2021-04-28 17:29:23HL2IPBALL XLX72Ø
2021-04-28 17:29:22WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 16:37:26HL2IPBALL XLX72Ø
2021-04-28 16:35:26HL2IPBALL XLX72Ø
2021-04-28 16:34:28HL2IPBALL XLX72Ø
2021-04-28 16:28:3731Ø493ØALL XLX72Ø
2021-04-28 16:28:36WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 16:05:5731Ø493ØALL XLX72Ø
2021-04-28 16:05:56WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:47:4931Ø493ØALL XLX72Ø
2021-04-28 15:47:47WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:43:0431Ø493ØALL XLX72Ø
2021-04-28 15:42:53KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 15:42:51WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:22:15KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 15:05:10NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:05:08WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:04:01NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:03:21WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:03:18NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:03:13KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 15:02:50NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:02:46NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:02:36KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 15:02:10NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:02:06NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:00:56WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:00:53NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:00:49WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 15:00:15NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 15:00:11NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:59:55KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 14:59:19NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:59:14NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:58:54KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 14:57:57NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:57:51NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:57:16KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 14:56:43NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:56:38NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:55:36WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:55:06NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:55:02NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:54:26WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:54:00NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:53:56NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:53:38WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:53:30NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:53:26NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:53:12WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:52:49NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:52:44NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:52:41KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 14:52:10WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:52:08NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:51:50NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:51:46NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:51:42WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:51:40NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:51:35KEØDCALL KEØDC
2021-04-28 14:51:17NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 14:46:233165Ø21ALL XLX72Ø
2021-04-28 14:46:21WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:24:083165Ø21ALL XLX72Ø
2021-04-28 14:24:07WØSUN*****F0om9 WØSUN
2021-04-28 14:16:353165Ø21ALL XLX72Ø
2021-04-28 13:34:33NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 13:34:14NØKKYALL XLX72Ø
2021-04-28 10:48:03WDØAJGALL WDØAJG
2021-04-28 10:27:49NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 10:26:49KC7DRBALL KC7DRB
2021-04-28 10:26:43NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 10:26:42KC7DRBALL KC7DRB
2021-04-28 10:25:29KC7DRBALL KC7DRB
2021-04-28 10:22:46NRØDALL XLX72Ø
2021-04-28 10:22:12KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 08:59:473179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-28 07:01:42KA7CTMALL XLX72Ø
2021-04-28 07:01:25KA7CTMALL XLX72Ø
2021-04-28 05:22:09KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-28 00:22:06KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-27 20:03:183179Ø79ALL XLX72Ø
2021-04-27 20:02:56WØCFIALL XLX72Ø
2021-04-27 19:22:03KØPRAALL XLX72Ø
2021-04-27 18:34:02KDØAJTALL XLX72Ø
YSFReflector-Dashboard V 20200831-1 (GitID unknown) | Last Reload 2021-05-09, 16:00:31 (America/Denver) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard